บริการในหมวด การตลาด

เข้าชม 599 ครั้ง

 

บริการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและองค์กร

การสร้างตราสินค้า การเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด

เข้าชม 600 ครั้ง

 

บริการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและองค์กร

บริการอบรมเพื่อให้ผูประกอบการสามารถนำแบรนด์สินค้า

เข้าชม 601 ครั้ง

 

บริการข้อกำหนดการค้า และผลกระทบทางภาษีของประเทศใน AEC

บริการให้ความรู้ด้านข้อกำหนดการค้าระหว่างประเทศ และมาตรการทางภาษีของประเทศในนกลุ่ม AEC ...

เข้าชม 601 ครั้ง

 

บริการเพิ่มศักยภาพการค้าสู่สากล

พัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจอย่างมีระบบ สามารถขยายการ้าการลงทุนไปสู่ ต่างประเทศ ...

เข้าชม 602 ครั้ง

 

บริการวิจัยตลาดและทดสอบผลิตภัณฑ์

รับดำเนินงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ตลาด ช่องทางจัดจำหน่าย พฤติกรรมผู้บริโภค การทดสอบตลาด(sensory

เข้าชม 602 ครั้ง