เงินทุน

รวบรวมหน่วยงาน องค์กร สถาบันการเงิน และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนเงินลงทุน

บริการในหมวด สนับสนุนการเงิน

ระบบสนับสนุนบริการที่ปรึกษา SMEs (Consultancy Fund)

เป็นเงินอุดหนุนในการจ้างที่ปรึกษาให้กับ SMEs เพื่อการพัฒนาระบบธุรกิจ และการพัฒนาต่อยอดธุรกิจสินค้าหรือบริการ ...

เข้าชม 192 ครั้ง

 

บริการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน (การออกแบบและแก้ไขปัญหา)

เป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินให้เปล่าสำหรับบริการนวัตกรรม ...

เข้าชม 344 ครั้ง

 

กองทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สนับสนุนทุน ๒ รูปแบบ (๑) การสนับสนุนเงินให้เปล่าสาหรับโครงการที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี โดยสนับสนุนร้อยละ ๕๐ ...

เข้าชม 344 ครั้ง

 

บริการกองทุนตั้งตัวได้

รูปแบบการอนุมัติเงินกู้ของบริการฯ ประกอบด้วย เงินกู้จากกองทุนตั้งตัวได้วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อ 1 ...

เข้าชม 345 ครั้ง

 

ศูนย์ลงทุน (NIC)

ศูนย์ลงทุน (NSTDA Investment Center: NIC) เป็นหน่วยงานใน สวทช. ...

เข้าชม 345 ครั้ง

 

บริการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (CD)

เป็นบริการที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชน ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการค้นคว้า ...

เข้าชม 345 ครั้ง